Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst/afspraak
1.1. Op elke overeenkomst tussen Empowermens en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Empowermens het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit in in overleg met de opdrachtgever.
1.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Empowermens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Empowermens worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Empowermens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
1.4 Empowermens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Empowermens kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 2. Wijziging van de overeenkomst /afspraak
2.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.2 Indien de overeenkomst/afspraak door omstandigheden gewijzigd of aangevuld moet worden, moet de opdrachtgever dit 30 dagen voor uitvoering doorgeven aan Empowermens. Wordt door omstandigheden de overeenkomst/afspraak binnen een termijn van 30 dagen gewijzigd mogen wij u een factuur doen toesturen met daarin 30% van het afgesproken bedrag.
2.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Empowermens de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Empowermens daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

Artikel 3. Offerte
3.1 Empowermens is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd. Het is geheel aan de klant om een offerte op te vragen.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 De klant geeft schriftelijk akkoord om verdere stappen te ondernemen.

Artikel 4. Factuur
4.1 De factuur zal worden toestuurd na het nakomen van de overeengekomen afspraak. Deze zal binnen 14 dagen voldaan moeten worden. Wordt de factuur niet binnen 14 dagen voldaan, sturen wij 2 keer een aanmaning tot betaling. Is er na de 2 aanmaningen nog steeds niet betaald, dan heeft Empowermens het recht extra kosten in rekening te brengen en/of partijen van derden in te schakelen.
4.2. Indien Empowermens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Empowermens gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5. Kosten
5.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast bedrag wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 (offerte) van dit artikel. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, gelden de artikelen 1. Overeenkomst/afspraak en 2. Wijzigingen van de overeenkomst/afspraak.
5.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag bepalen. Het vaste bedrag is tenzij anders afgesproken; exclusief BTW en reiskosten.
5.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tevens werken met Waardebepaling Achteraf. Dit is alleen van toepassing wanneer dit in overleg met Empowermens is vastgelegd.
5.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Empowermens heeft het recht om hiervoor partijen van derden in te schakelen.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de volledige betaling door opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 dagen na de geplande datum waarop er aan de afspraak wordt voldaan. Mocht de betaling dan niet voldaan zijn, sturen wij u 2 keer een aanmaning tot betaling. Is er na de 2 aanmaningen nog steeds niet betaald zijn heeft Empowermens het recht partijen van derden in te schakelen.
6.2 Bij annulering stuurt Empowermens een factuur van 30% van het factuurbedrag.
6.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7. Annulering/opzegging
7.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst annuleren/opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een 2 weken in acht te nemen.
7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Empowermens naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de kosten met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.
7.3 Indien de opdrachtgever de met Empowermens gesloten overeenkomst minder dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Empowermens verschuldigd.
7.4 Bij annulering stuurt Empowermens een factuur van 30% van het factuurbedrag.
7.5 In de hierboven genoemde gevallen is Empowermens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Empowermens schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle door Empowermens verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Empowermens worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.2 Empowermens behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.3 Bij een lezing of workshop van Empowermens is het de opdrachtgever toegestaan foto’s en video’s te maken.

Artikel 10. Gebreken
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Empowermens.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Empowermens de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Uitvoering van de overeenkomst
11.1 Empowermens.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
11.2 Empowermens heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
11.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Empowermens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Empowermens worden verstrekt. Indien er voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Empowermens zijn verstrekt, heeft Empowermens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
11.4 Empowermens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
11.5 Empowermens is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Empowermens is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Empowermens kenbaar behoorde te zijn.
11.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Empowermens de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.