BEGRIPPEN SOCIAL WORK
OP ALFABETISCHE VOLGORDE

Black Friday 2021Black Friday 2021
Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

WELK BEGRIP MIS JE?

Typ het begrip en druk op verzend.

 • A

Autenthiek Betekenis

Wat is autenthiek? Binnen het sociaal werk hoor je wel eens vallen dat iemand autenthiek is. Dit houdt in dat diegene 'echt' is, origineel en zichzelf.

Autoritaire Opvoedstijl Betekenis

Wat is een autoritaire opvoedstijl? Een autoritaire opvoedstijl is een manier van opvoeden die zich  kenmerkt door veel regels. Binnen deze opvoedstijl is de ouder als het ware de baas en het kind moet gehoorzamen. Als het kind zich niet aan de regels houdt krijgt het straf. Autoritaire ouders leggen de regels nauwelijks uit en geven de kinderen geen ruimte om de discussie met hen aan te gaan.

Autoritatieve Opvoedstijl Betekenis

Wat is een autoritatieve opvoedstijl? Een opvoeding die onder de autoritatieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door ouders die tegelijkertijd regels stellen en oog hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Je zou kunnen zeggen dat deze ouders democratische opvoeders zijn. Ze geven met liefde leiding, houden rekening met de ontwikkeling van het kind en overleggen met het kind. De regels die ze stellen leggen ze uit door middel van argumenten. Zo leert het kind waarom er regels zijn. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd.

 • B
 • C
 • D
 • E

Eigen Kracht Betekenis

Wat is eigen kracht? Binnen het Social Work staat Eigen Kracht voor hetgeen dat de desbetreffende persoon aan 'krachten' en kwaliteiten bezit waardoor hij zichzelf weet te redden. Als je het hebt over het versterken van eigen kracht, dan houdt dit in dat je de ander laat inzien wat zijn 'eigen kracht', zijn eigen kunnen is; hetgeen waar hij kwaliteiten in heeft en controle over heeft, waardoor hij zich staande weet te houden.

Eigen Kracht Conferentie Betekenis

De Eigen Kracht Conferentie is een zogenoemd activeringsinstrument, of ook wel een besluitvormingsinstrument genoemd. Bij zo'n conferentie komen degenen om wie het gaat - bijvoorbeeld een individu of een heel gezin - en zijn/hun netwerk bij elkaar om plannen te bedenken waarmee problemen opgelost kunnen worden. Het netwerk kan bestaan uit familie, vrienden, kennissen, vrijwilligers en hulpverleners. De Eigen Kracht Conferentie heeft als doel om mensen regie en zeggenschap te laten houden over hun eigen situatie of over hun eigen leven.

Empowerment Betekenis

Empowerment is het proces van versterking waarbij de mens grip krijgt op zijn situatie en omgeving.

 • F

Formele Zorg Betekenis
Formele Hulpverlening Betekenis

Formele zorg, soms ook formele hulpverlening genoemd, is zorg of hulpverlening die geboden wordt door professionals. Het gaat dan om geschoolde mensen die betaald krijgen voor het werk dat zij leveren. Je hebt formele- en informele zorg. Kijk bij de 'I' voor de betekenis van informele zorg.

 • G

Generalist Betekenis

Wat is een generalist? Een generalist is iemand die niet ergens in gespecialiseerd is, maar iemand die veel basiskennis heeft over allerlei onderwerpen. Tegenwoordig hoor je vaak dat er generalisten in een wijkteam werken.

 • H
 • I

Inclusie Betekenis

Wat betekent inclusie? Inclusie betekent dat ook mensen met een beperking meedoen in de maatschappij, in de samenleving. Ze horen erbij. Als er sprake is van een inclusieve samenleving dan houdt dit in dat mensen met een beperking dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder een beperking.

Informele Zorg Betekenis
Informele Hulpverlening Betekenis

Informele zorg, soms ook informele hulpverlening genoemd, is zorg of hulpverlening die geboden wordt door mensen die niet geschoold zijn en hier (meestal) ook niet voor betaald krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om zorg of hulp van familie, vrienden, kennissen of vrijwilligers. Je hebt formele- en informele zorg. Kijk bij de 'F' voor de betekenis van formele zorg.

 • J
 • K
 • L
 • M

Maatschappij Betekenis

Een maatschappij is een samenleving in politiek, economisch en sociaal opzicht.

Mantelzorg Betekenis

Mantelzorg is de zorg voor zieken, chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten. Mantelzorg wordt geboden door naasten. Onder naasten wordt familie, vrienden en kennisen verstaan. Bij mantelzorg gaat het niet om kortdurige zorg, maar om langdurige zorg. Als iemand mantelzorg biedt dan heet diegene een mantelzorger.

 
 • N
 • O
 • P

Participatiesamenleving Betekenis

Wat is een participatiesamenleving? Een participatiesamenleving is een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, maar ook voor de ander. Dit houdt onder andere in dat ze elkaar proberen te helpen bij het oplossen van een situatie of problemen. Denk hierbij aan het terugvallen op het netwerk (in plaats van naar de hulpverlening stappen), aan vrijwilligerswerk en aan burgerinitiatieven.

Permissieve Opvoedstijl Betekenis

Wat is een permissieve opvoedstijl? Een opvoeding die onder de permissieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door toegeeflijke ouders die veel aandacht hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Het kind krijgt bijna altijd zijn zin. Je zou kunnen stellen dat het kind de baas is en er weinig van hem verwacht wordt. Ouders die deze opvoedstijl hanteren nemen hun kind wel serieus, maar zichzelf en hun regels in mindere mate.

 • Q
 • R
 • S

Sociale Zekerheid Betekenis

Wat is Sociale Zekerheid? Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat ervoor zorgt dat iedereen inkomen heeft en een beroep kan doen op verzorging. Er zijn mensen die zelf genoeg verdienen om boodschappen te doen, huur te betalen etc., maar er zijn ook mensen of gezinnen die zichzelf niet van voldoende inkomen of verzorging kunnen voorzien. Voor hen zorgt de staat. Denk bijvoorbeeld aan uitkeringen die sommige mensen in Nederland ontvangen.

 • T

Transitie Betekenis

Wat is een transitie? Als je dit tegenkomt binnen het sociaal werk dan gaat het vaak over de transitie van 2015. Daarom zal dit laatste hier beschreven worden. De transitie die in het jaar 2015 plaatsvond hield in dat bepaalde overheidstaken werden overgedragen naar gemeenten. Gemeenten mochten vanaf dat moment bijvoorbeeld zelf beslissen hoe zij het geld voor de hulpverlening verdelen over de organisaties binnen hun gemeente.

 • U
 • V

Verzorgingsstaat Betekenis

Wat is een verzorgingsstaat? Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat, Nederland, verantwoordelijk is voor het welzijn van alle burgers. Het houdt in dat de staat bijvoorbeeld zorgt dat elk kind onderwijs kan volgen, dat er kwalitatief goede gezondheidszorg is waar iedereen een beroep op kan doen en dat er werkgelegenheid is. Als een land een verzorgingsstaat is, dan is er ook sprake van sociale zekerheid. Wat sociale zekerheid is lees je onder begrippen die beginnen met een S.

 • W

Wet Langdurige Zorg Betekenis

Wat is de Wet Langdurige Zorg? De Wet Langdurige Zorg (afkorting WLZ) regelt (financieel) de intensieve zorg aan bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten en mensen met een psychische aandoening.

 • Z

Zelfredzaamheid Betekenis

Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te zorgen. Als iemand zelfredzaam is dan kan hij voor zichzelf zorgen, zijn eigen problemen oplossen en zich in het dagelijks leven redden.

WELK BEGRIP MIS JE?

Typ het begrip en druk op verzend.