BEGRIPPEN SOCIAL WORK
OP ALFABETISCHE VOLGORDE

Definities en betekenissen van begrippen in het sociaal werk.

 • Sociologie begrippen social work betekenis en uitleg
 • Pedagogiek begrippen social work betekenis en uitleg
 • Psychologie begrippen social work betekenis en uitleg
 • Methodisch handelen begrippen social work betekenis en uitleg
 • Professioneel communiceren begrippen social work betekenis en uitleg
 • Ethiek begrippen social work betekenis en uitleg
 • Recht begrippen social work betekenis en uitlegg
BoekenBoeken

WELK BEGRIP MIS JE?

Typ het begrip en druk op verzend.

 • A

Autenthiek Betekenis

Wat is autenthiek? Binnen het sociaal werk hoor je wel eens vallen dat iemand autenthiek is. Dit houdt in dat diegene 'echt' is, origineel en zichzelf.

Autoritaire Opvoedstijl Betekenis

Wat is een autoritaire opvoedstijl? Een autoritaire opvoedstijl is een manier van opvoeden die zich  kenmerkt door veel regels. Binnen deze opvoedstijl is de ouder als het ware de baas en het kind moet gehoorzamen. Als het kind zich niet aan de regels houdt krijgt het straf. Autoritaire ouders leggen de regels nauwelijks uit en geven de kinderen geen ruimte om de discussie met hen aan te gaan.

Autoritatieve Opvoedstijl Betekenis

Wat is een autoritatieve opvoedstijl? Een opvoeding die onder de autoritatieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door ouders die tegelijkertijd regels stellen en oog hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Je zou kunnen zeggen dat deze ouders democratische opvoeders zijn. Ze geven met liefde leiding, houden rekening met de ontwikkeling van het kind en overleggen met het kind. De regels die ze stellen leggen ze uit door middel van argumenten. Zo leert het kind waarom er regels zijn. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd.

 • B

Beroepscode Betekenis

De definitie van beroepscode is een aantal vastgestelde normen en waarden van een beroep, waarmee een beroep op een goede, passende manier uitgeoefend kan worden. De beroepscode is onderdeel van beroepsethiek.

Beroepsethiek Betekenis

Beroepsethiek is het geheel aan normen en waarden die het uitoefenen en handelen van een beroepsgroep aanstuurt. 

 • C

Collectieve verantwoordelijkheid Betekenis

Collectieve verantwoordelijkheid betekent dat je gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt. Het houdt in dat een samenleving zorgt voor het welzijn van de burgers.

Constructief Sociaal Werk Betekenis

Constructief houdt in dat iets opbouwend is. Constructief sociaal werk is gericht op een opbouwende activiteit, waarbij mensen ondersteunt en gestimuleerd worden om opnieuw zin en betekenis te geven aan hun leven. Social constructivisme gaat ervan uit dat mensen hun eigen werkelijkheid construeren en daarop hun handelen baseren.

 • D

Democratisering Betekenis

De definitie van democratisering is het gelijkwaardig worden van de hiërarchie. De machtsverhouding ligt gelijker. Democratisering kan ook betekenen dat men meer (gelijkwaardige) inspraak en medenzeggenschap heeft binnen een organisatie.

Deviant gedrag Betekenis

Deviant gedrag betekent afwijkend gedrag; het gedrag wijkt af van de norm.

Diversiteit Betekenis

De definitie van diversiteit is vrij simpel, diversiteit betekent verschil. Diversiteit is een begrip dat binnen het social work gebruikt wordt. Het staat voor de verschillen tussen mensen binnen eenzelfde maatschappij. In de Nederlandse maatschappij is er bijvoorbeeld sprake van verschillende culturen, verschillende geloven, verschillende talen en verschillende (intelligentie)niveaus, enzovoort, enzovoort.

 • E

Eigen Kracht Betekenis

Wat is eigen kracht? Binnen het Social Work staat Eigen Kracht voor hetgeen dat de desbetreffende persoon aan 'krachten' en kwaliteiten bezit waardoor hij zichzelf weet te redden. Als je het hebt over het versterken van eigen kracht, dan houdt dit in dat je de ander laat inzien wat zijn 'eigen kracht', zijn eigen kunnen is; hetgeen waar hij kwaliteiten in heeft en controle over heeft, waardoor hij zich staande weet te houden.

Eigen Kracht Conferentie Betekenis

De Eigen Kracht Conferentie is een zogenoemd activeringsinstrument, of ook wel een besluitvormingsinstrument genoemd. Bij zo'n conferentie komen degenen om wie het gaat - bijvoorbeeld een individu of een heel gezin - en zijn/hun netwerk bij elkaar om plannen te bedenken waarmee problemen opgelost kunnen worden. Het netwerk kan bestaan uit familie, vrienden, kennissen, vrijwilligers en hulpverleners. De Eigen Kracht Conferentie heeft als doel om mensen regie en zeggenschap te laten houden over hun eigen situatie of over hun eigen leven.

Empowerment Betekenis

Empowerment is het proces van versterking waarbij de mens grip krijgt op zijn situatie en omgeving. Empowermens heeft een blog geschreven waarin dit begrip zeer uitgebreid beschreven wordt. Ga naar 'Wat is empowerment?' om meer te lezen over het begrip empowerment.

Ethiek Betekenis

Ethiek betekent kortgezegd dat je kritisch nadenkt over wat goed is om te doen. Wat goed is om te doen houdt verband met het moraal.

Etikettering Betekenis

De definitie van Etikettering is het proces waarbij mensen op grond van uiterlijke kenmerken of gedrag worden bestempeld en waarin mensen vervolgens worden bejegend. Bijvoorbeeld 'Die jongen draagt een capuchon, dus die zal wel wat te verbergen hebben.'.

 • F

Formele Zorg Betekenis
Formele Hulpverlening Betekenis

Formele zorg, soms ook formele hulpverlening genoemd, is zorg of hulpverlening die geboden wordt door professionals. Het gaat dan om geschoolde mensen die betaald krijgen voor het werk dat zij leveren. Je hebt formele- en informele zorg. Kijk bij de 'I' voor de betekenis van informele zorg.

 • G

Generalist Betekenis

Wat is een generalist? Een generalist is iemand die niet ergens in gespecialiseerd is, maar iemand die veel basiskennis heeft over allerlei onderwerpen. Tegenwoordig hoor je vaak dat er generalisten in een wijkteam werken.

Globalisering Betekenis

Globalisering is het doorgaande proces van internationale uitwisseling van mensen, geld, goederen en informatie. Sociale interactie stijgt hierbij boven de grenzen uit.

 • H
 • I

Inclusie Betekenis

Wat betekent inclusie? Inclusie betekent dat ook mensen met een beperking meedoen in de maatschappij, in de samenleving. Ze horen erbij. Als er sprake is van een inclusieve samenleving dan houdt dit in dat mensen met een beperking dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder een beperking.

Individualisering Betekenis

Bij individualisering laat men zich steeds minder leiden door tradities en normen of waarden van de maatschappij. Het individue met zijn of haar behoeften komt steeds meer centraal te staan. We gaan meer bepalen en uiten wie wijzelf zijn en zijn daarin dan ook meer op onszelf gericht dan op de groep waarin wij ons bevinden.

Interventie Betekenis

Wat is een interventie? Een interventie is een bepaalde activiteit (of activiteiten) waarmee professionals problemen proberen te voorkomen of op te lossen. De aanpak van interventie is vaak weldoordacht, systematisch, doelgericht en vaak op effecitiviteit onderzocht.

Informele Zorg Betekenis
Informele Hulpverlening Betekenis

Informele zorg, soms ook informele hulpverlening genoemd, is zorg of hulpverlening die geboden wordt door mensen die niet geschoold zijn en hier (meestal) ook niet voor betaald krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om zorg of hulp van familie, vrienden, kennissen of vrijwilligers. Je hebt formele- en informele zorg. Kijk bij de 'F' voor de betekenis van formele zorg.

 • J
 • K

Krachtgerichte benadering Betekenis

De betekenis van de krachtgerichte benadering is dat je je richt op dat wat mensen nog wel kunnen. Motiveren van mensen en een begrip als empowerment sluiten hierbij aan.

 • L
 • M

Maatschappij Betekenis

Een maatschappij is een samenleving in politiek, economisch en sociaal opzicht.

Mantelzorg Betekenis

Mantelzorg is de zorg voor zieken, chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten. Mantelzorg wordt geboden door naasten. Onder naasten wordt familie, vrienden en kennisen verstaan. Bij mantelzorg gaat het niet om kortdurige zorg, maar om langdurige zorg. Als iemand mantelzorg biedt dan heet diegene een mantelzorger.

 

Methodiek Betekenis

Methodiek is het begrip voor een specifieke werkwijze, van een geheel aan methoden. Vaak is deze specifieke werkwijze theoretisch onderbouwd, wat betekent dat het dus gekoppeld is aan een bepaalde theorie. Vaak is een methodiek ook onderzocht op effectiviteit.

 

Moraal Betekenis

Het moraal houdt het geheel van normen en waarden in die iemand, of een groep, kan hebben als belangrijke richtlijn voor het eigen handelen.

 
 • N

Normatief Definitie

Normatief betekent iets wat een norm stelt of aangeeft wat verwacht wordt. Andere definities van normatief zijn: een norm vormend, een norm stellend, rechtscheppend, verbindend, normatief heeft betrekking op opvattingen rondom een behoren op grond van bepaalde waarden.

 • O
 • P

Participatiesamenleving Betekenis

Wat is een participatiesamenleving? Een participatiesamenleving is een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, maar ook voor de ander. Dit houdt onder andere in dat ze elkaar proberen te helpen bij het oplossen van een situatie of problemen. Denk hierbij aan het terugvallen op het netwerk (in plaats van naar de hulpverlening stappen), aan vrijwilligerswerk en aan burgerinitiatieven.

Permissieve Opvoedstijl Betekenis

Wat is een permissieve opvoedstijl? Een opvoeding die onder de permissieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door toegeeflijke ouders die veel aandacht hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Het kind krijgt bijna altijd zijn zin. Je zou kunnen stellen dat het kind de baas is en er weinig van hem verwacht wordt. Ouders die deze opvoedstijl hanteren nemen hun kind wel serieus, maar zichzelf en hun regels in mindere mate.

POOMA Afkorting Betekenis

Wat betekent POOMA? POOMA is een afkorting, de betekenis van de letters is Present, Onafhankelijk denken, Ondernemend, Maatschappelijk betrokken, Autenthiek.

Voor zover Empowermens heeft kunnen ontdekken spreekt met name Avans Hogeschool over deze term. POOMA wordt beschreven als de gouden basis van een professional binnen het sociaal werk.


Meer uitleg over POOMA

 • Presentie = er echt voor de ander zijn en hierin aandacht hebben voor de ander, betrokken en empathisch zijn als sociaal werker
 • Onafhankelijk denkend = sociaal werkers vormen hun eigen persoonlijke visie, kunnen los van de organisatie denken en zijn kritisch
 • Ondernemend = als scoiaal werker handel je met lef en ben je moedig, je brengt mensen in het proces van ontwikkeling, je legt verbindingen tussen mensen
 • Maatschappelijk betrokken = als sociaal werker weet je wat zich in de wereld afspeelt, je werkt vanuit politiek bewustzijn, je kunt breder kijken dan alleen naar de cliënt
 • Authentiek = als sociaal werker ben je reflectief en heb je oog voor je eigen kwaliteiten en kwetsbaarheden, je zegt wat je doet en doet wat je zegt en je kunt grenzen stellen
 • Q
 • R

Risque Professional Betekenis

Risque Professional is een verzekeringstype waarbij de werknemer alleen verzekerd is bij ziekte of arbeidsongeschiktheid als deze het gevolg is van het werk.

 • S

Secularisering Betekenis

De definitie van secularisering is ontkerkelijking, reductie van religie en de afname van de maatschappelijke invloed op religie. Het geloof in God wordt voor mensen minder belangrijk in hun dagelijks leven; ze maken (steeds vaker) keuzes die niet gebaseerd zijn op hun geloof of religie. Geloof is niet meer vanzelfsprekend.

Sociale Cohesie Betekenis

Sociale Cohesie betekent dat er sprake is van samenhang in een maatschappij. Het geeft het gevoel van verbonden zijn, erbij horen en een zijn met de groep.

Sociale Controle Betekenis

Sociale controle is de manier waarop mensen elkaar in de gaten houden, gericht op het gedrag van individuen (en groepen) binnen een bepaalde samenleving. Het doel en resultaat hiervan is dat mensen zich aanpassen aan gedrag dat door de groep van hen verwacht wordt.

Sociale Segregatie Betekenis

Sociale Segregatie is een socialisatieproces. Bij Sociale Segregatie is er sprake van acculturatie, waarbij leden van een kleinere groep, die niet bij de 'hoofd-groep' behoort, 'gedwongen' is om zich bij die kleinere groep te blijven begeven, in plaats van aan te kunnen sluiten of te mengen met de 'hoofd-groep'.

Sociale Zekerheid Betekenis

Wat is Sociale Zekerheid? Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat ervoor zorgt dat iedereen inkomen heeft en een beroep kan doen op verzorging. Er zijn mensen die zelf genoeg verdienen om boodschappen te doen, huur te betalen etc., maar er zijn ook mensen of gezinnen die zichzelf niet van voldoende inkomen of verzorging kunnen voorzien. Voor hen zorgt de staat. Denk bijvoorbeeld aan uitkeringen die sommige mensen in Nederland ontvangen.

Sociologie Betekenis

Wat houdt sociologie in? Sociologie is de leer van de menselijke samenleving. Bij sociologie wordt altijd gekeken naar de omgeving van een persoon. Het gaat bijvoorbeeld over hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe mensen zich gedragen in een groep.

Stigmatisering Betekenis

De definitie van stigmatisering is het proces waarbij specifieke kenmerken worden toegekend aan een bepaalde groep. Er wordt vaak gesproken over de gehele groep, bijvoorbeeld 'Alle Belgen zijn dom'. Er wordt een bepaald kenmerk aan een groep toegekend en er wordt een conclusie getrokken.

 • T

Transitie Betekenis

Wat is een transitie? Als je dit tegenkomt binnen het sociaal werk dan gaat het vaak over de transitie van 2015. Daarom zal dit laatste hier beschreven worden. De transitie die in het jaar 2015 plaatsvond hield in dat bepaalde overheidstaken werden overgedragen naar gemeenten. Gemeenten mochten vanaf dat moment bijvoorbeeld zelf beslissen hoe zij het geld voor de hulpverlening verdelen over de organisaties binnen hun gemeente.

 • U
 • V

Verzorgingsstaat Betekenis

Wat is een verzorgingsstaat? Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat, Nederland, verantwoordelijk is voor het welzijn van alle burgers. Het houdt in dat de staat bijvoorbeeld zorgt dat elk kind onderwijs kan volgen, dat er kwalitatief goede gezondheidszorg is waar iedereen een beroep op kan doen en dat er werkgelegenheid is. Als een land een verzorgingsstaat is, dan is er ook sprake van sociale zekerheid. Wat sociale zekerheid is lees je onder begrippen die beginnen met een S.

Vraaggericht Werken Social Work Betekenis

Vraaggericht werken houdt in dat de vraag of behoefte van de klant/cliënt centraal staat tijdens de hulpverlening.

 • W

Wet Langdurige Zorg Betekenis

Wat is de Wet Langdurige Zorg? De Wet Langdurige Zorg (afkorting WLZ) regelt (financieel) de intensieve zorg aan bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten en mensen met een psychische aandoening.

WMO Betekenis
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Betekenis

Wat is de WMO? Wat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? WMO is de afkorting van Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat zij thuis ondersteuning kunnen ontvangen. Dit wordt geregeld via de WMO.

Ondersteuning thuis vanuit de WMO is bijvoorbeeld:

 • Begeleiding;
 • Dagbesteding
 • Ondersteuning om mantelzorger te ontlasten;
 • Opvang bij huiselijk geweld;
 • Opvang voor daklozen.
 • Z

Zelfredzaamheid Betekenis

Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te zorgen. Als iemand zelfredzaam is dan kan hij voor zichzelf zorgen, zijn eigen problemen oplossen en zich in het dagelijks leven redden.

Begrippen social work

Begrippen social work

Begrippen sociaal werk

WELK BEGRIP MIS JE?

Typ het begrip en druk op verzend.