EMPOWERMENS SUPPORT

WERKBOEK VOOR CLIËNTEN | VERGROOT ZELFREDZAAMHEID

Wat biedt Empowermens Support?

Voor wie is Empowermens Support?

Ik wil Empowermens Support bestellen

Samenwerkingen Empowermens Support

Empowermens Support | Werkboek voor cliënten

Empowermens heeft een werkboek voor cliënten ontwikkeld, genaamd Empowermens Support. Dit werkboek is een tool, een hulpmiddel, om in te zetten bij coaching, begeleiding en ondersteuning. Empowermens Support draagt onder andere bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en stimuleert de actieve deelname van de hulpvrager tijdens zijn proces. Empowermens Support, het werkboek voor cliënten, bevat onder andere een eigen dossier en werkkaarten.

Dit werkboek wordt door Empowermens ingezet tijdens de individuele begeleiding, maar Empowermens heeft als doel dat Empowermens Support ook bij andere organisaties als hulpmiddel wordt ingezet! Het werkboek kun je particulier bestellen, maar ook als ZZP’er of als organisatie. Empowermens Support sluit aan bij Welzijn Nieuwe Stijl en de kerncompetenties van Welzijn. Wil je hier meer over lezen? Ga dan naar de blog Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

Werkboek als hulpmiddel tijdens hulpverlening, coaching en ondersteuning

Wat biedt Empowermens Support?

Empowerment

Empowerment is het proces van versterking, waarbij de mens grip krijgt op zijn eigen situatie en omgeving. Empowerment komt tot stand door het krijgen en hebben van controle, het aanscherpen van zelfbewustzijn en het vergroten van participatie. Door middel van Empowermens Support wordt de hulpvrager in staat gesteld zich steeds beter te redden op allerlei levensgebieden. Hij leert wat hij zelf kan en ervaart en ontwikkelt daardoor 'controle'. Zo ontstaat 'eigen regie' en wordt hij geactiveerd tot participeren.

Eigen Dossier

Over het algemeen is het zo dat de coach, begeleider of hulpverlener gespreksverslagen bijhoudt en in het dossier zet. Een hulpvrager heeft dan het recht om het dossier op te vragen, maar in de praktijk gebeurt dit weinig tot niet. Empowermens heeft het werkboek op zo'n manier ontwikkeld dat het als een dossier gezien kan worden. Het biedt de mogelijkheid voor de hulpvrager om mee te schrijven tijdens de gesprekken, zodat er tijdens of na het traject nog eens op teruggekeken kan worden. Zo kan er bijvoorbeeld bekeken worden welke inzichten er ontstonden of welke tips er gegeven werden. Bij het invullen van de gespreksverslagen is sturing van de coach, begeleider of hulpverlener gewenst.

Zelfredzaamheid & Benutten Netwerk

Eigen Kracht Analyse
In het Engels betekent het woord empower in staat stellen. Om iets in staat te kunnen stellen moet je weten waar jouw krachten liggen of waar je de benodigde krachten ‘vandaan haalt’. In de Eigen Kracht Analyse wordt er gekeken naar de kwaliteiten van de hulpvrager. Hierdoor wordt inzicht verworven in het eigen kunnen. Tevens biedt dit de coach, begeleider of hulpverlener inzicht in de behoefte aan ondersteuning en helpt het in het opstellen van doelen.

Netwerk Analyse
Naast een Eigen Kracht Analyse is het ook gewenst om een Netwerk Analyse te maken, om naast inzichten in het huidige netwerk van de hulpvrager ook een optimale verhouding tussen formele en informele ondersteuning te bewerkstelligen.

Actieve deelname eigen proces

Een traject draait altijd en overal om de hulpvrager, maar meestal wordt hij bij bepaalde processen niet helemaal actief betrokken. Empowermens streeft er met het werkboek naar om de hulpvrager zo actief mogelijk bij zijn proces te betrekken. Gebruik van Empowermens Support stimuleert dan ook de actieve deelname aan het eigen proces. Dit gebeurt onder andere doordat de hulpvrager zelf gespreksverslagen bijhoudt en omdat Empowermens Support een aantal werkkaarten bevat die ingevuld kunnen worden door de hulpvrager (samen met een begeleider, coach, of hulpverlener).

Werkkaarten

De Eigen Kracht Analyse en de Netwerk Analyse zijn twee voorbeelden van werkkaarten die zich in Empowermens Support bevinden. De werkkaarten kunnen naar behoefte ingevuld en/of toegepast worden. De werkkaarten bevatten onder andere (gedeeltes van) verschillende methodieken die niet door Empowermens zelf zijn ontwikkeld, maar waarvan Empowermens bewust stukjes pakt. Op die manier realiseert Empowermens een passend, toepasbaar, simpel en fijn werkboek.

Overzicht & Inzicht

Empowermens Support geeft de hulpvrager overzicht en inzicht in het traject dat gevolgd wordt. In het werkboek staat onder andere een door de hulpvrager ingevulde toestemmingsverklaring, algemene belangrijke gegevens, een overzicht van doelen en een agenda met wie hij wanneer een afspraak heeft.

Empowermens Support: hulpmiddel voor hulpvrager

Voor wie is Empowermens Support?

Universeel werkboek, passend bij verschillende vormen van hulpverlening

Empowermens Support is een universeel werkboek voor cliënten / hulpvragers. Het is bewust zó opgesteld, dat verschillende organisaties het kunnen inzetten. Het werkboek is een tool, een hulpmiddel, dat ingezet wordt bij allerlei vormen van ondersteuning. Of het nu om opvoedingsondersteuning gaat of ondersteuning bij rouw of sociale vaardigheden, dat maakt niet uit. Wat de hulpvraag ook is, Empowermens Support kan worden ingezet.

 

Empowermens Support: inzetten bij formele- of informele hulpverlening?

Empowermens Support wordt ingezet bij zowel formele- als informele hulpverlening. Het past mogelijk iets beter bij formele hulpverlening. Binnen de professionele hulpverlening wordt de regulatieve cyclus veelal toegepast en wordt er methodisch gewerkt. Dit sluit aan bij de inhoud van Empowermens Support. Als Empowermens Support wordt toegepast binnen de informele hulpverlening, dan is het aan te raden dat de hulpaanbieder (vrijwilliger, mantelzorger, familielid etc.) uitleg ontvangt.

Valt Empowermens Support onder aanbod- of vraaggericht werken?

 Empowermens Support is inzetbaar bij zowel aanbod- als vraaggericht werken. Als je het werkboek zo functioneel mogelijk wil inzetten, dan is het mooi als er een combinatie van beiden is. De hulpvrager komt met een hulpvraag binnen, hier richt je de ondersteuning op, en daarnaast is er een stukje aanbod waar niet direct om gevraagd is. Als het gaat om dit stukje aanbod dan gaat het voornamelijk over de werkkaarten, waaronder de analyses.

Past Empowermens Support ook bij trajecten waar maar één hulpvraag is?

Misschien is dit een vraag die bij je opkomt, omdat 'zelfredzaamheid' een nogal groot begrip is. Zelfredzaam word je niet meteen wanneer er één hulpvraag wordt aangepakt. Zelfredzaamheid is iets waar Empowermens naar streeft, maar het is niet zo dat Empowermens Support alleen bij langdurige trajecten vol hulpvragen toegepast wordt. Juist ook bij de kleinere hulpvragen is Empowermens Support een mooie tool om in te zetten. Empowermens Support wordt namelijk als een soort 'dagboek' voor het proces gebruikt. Het kan heel leerzaam zijn als iemand daar - ook na het traject - nog eens in doorbladerd.

Daarnaast is het zo dat ook bij één hulpvraag de werkkaarten Eigen Kracht Analyse en Netwerk Analyse kunnen worden ingevuld. Hiermee bied je iets extra's dan alleen de ondersteuning voor die ene hulpvraag. De hulpvrager leert hierdoor meteen welke eerste stappen hij kan zetten bij eventuele problemen op andere levensgebieden. Het doel hiervan is dat hulpvrager in de toekomst niet meteen contact opneemt met jou als hulpaanbieder, maar dat diegene eerst andere stappen zet voor hij (opnieuw) bij de formele hulpverlening uitkomt.

EMPOWERMENS SUPPORT BESTELLEN

empowermens-support-werkboek-voor-clienten

SAMENWERKINGEN EMPOWERMENS SUPPORT
& ORGANISATIES DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE PDF-VERSIE

Empowermens Support is aangeschaft, en/of in gebruik, door medewerkers van de volgende (type) organisaties. De namen van de organisaties worden anoniem gehouden.

  • Werk en Integratie vanuit een grote gemeente in Nederland
  • Jeugdbescherming vanuit een grote gemeente in Nederland
  • Verschillende MBO's - Social Work gerelateerde opleidingen
  • Verschillende organisaties die NT2 bieden
  • Verschillende organisaties die coaching en begeleiding bieden
  • Professional Organizing - Opruimcoach
  • Kenniscentrum met betrekking tot empowerment
  • Moeder-kind huis
  • Algemeen Maatschappelijk werk